MODULAIR SYSTEEM - YOU PAY WHAT YOU GET
  • ALGEMENE VOORWAARDEN
Onze aanbiedingen zijn modulair en wel afgebakend. Dit betekent dat we duidelijk stellen wat WIJ doen, wat WIJ NIET doen, wat wij voor U doen, wat wij van U verwachten en welke UW rechten zijn. Dit is een duidelijk gegeven. Trouwens, goede afspraken maken goede vrienden.

image-244768-cid18593_image.jpg

1. DE ADMINISTRATIE  ( Offerte/overeenkomst/weegbon/factuur/betalingen)

1.1. DE OFFERTE

1.1.1. Elke offerte is kosteloos en vrijblijvend.  Zo zij door beide partijen werd goedgekeurd en ondertekend is zij bindend conform de voorwaarden van het handelsrecht.

1.1.2. Zo de offerte werd opgesteld tegen een vooraf vastgestelde prijs dan blijft deze prijs van toepassing, tenzij anders beslist door beide partijen.

1.1.3. De offerte opgesteld in regie houdt in dat de prijzen werden opgegeven per eenheid : containers per stuk, manuren per man per uur. D.w.z dat zo de vooropgestelde hoeveelheden worden gewijzigd in functie van de hoeveelheid afval of de geleverde prestatie , de totaalprijs zal worden aangepast a rato van de werkelijk geleverde hoeveelheid. Dit kan te koste van de klant zijn doch evenwel ook in zijn voordeel zo de hoeveelheden minder zijn dan deze die vooropgesteld waren. De verbruikte hoeveelheden zullen dus niet op de offerte vermeld staan gezien ze niet zijn gekend.  Bijgevolg zijn noch het subtotaal noch de totaalprijs representatief voor de offerte

1.1.4. De vooropgestelde prijzen zijn prijzen exclusief 21% BTW. Dit wordt onderdaan de offerte nogmaals benadrukt.

1.1.5. In sommige gevallen is het mogelijk een BTW-percentage van 6% te bekomen ( zie rubriek 1.4.3. )

1.2. DE OVEREENKOMST

1.2.1. Indien de klant akkoord is wordt door BEL-GEM een overeenkomst overgemaakt aan de klant.

1.2.2. Dit impliceert dat de klant akkoord gaat met de gestelde algemene voorwaarden en dat zowel de Klant als  BVBA BEL-GEM hun verplichtingen nakomen.

1.2.3. Deze overeenkomst dient ondertekend door de klant  terug overgemaakt te worden aan Bel-GEM. Indien door omstandigheden dit niet mogelijk kan zijn dan kan, in samenspraak, de bevestiging per gewone mail worden overgemaakt. De overeenkomst moet dan worden getekend uiterlijk voor de aanvang der werken.

1.2.4. Indien de klant zijn overeenkomst niet meer na wilt komen dan dient deze alsnog de vooropgestelde kosten te betalen conform punt 1.4.4.

1.2.5. De opruimingsdatum wordt bepaald in samenspraak en op voorstel van de klant. De klant kan deze datum wijzigen ; dit schriftelijk en minimaal 5 dagen voor de opruiming. Indien dit niet tijdig gebeurt  dient de factuur alsnog betaald te worden conform punt 1.4.4.

1.3. DE WEEGBON

1.3.1 Na uitvoering werken wordt het afval gewogen. Dit document vertoont o.m. het uiteindelijk NETTO-Gewicht alsook uur einde lossen. Deze weegbonnen worden afgeleverd door de recyclagebedrijven/transportbedrijven waarvan de meettoestellen zijn geijkt. BEL-GEM heeft geen impact op de administratieve vermeldingen op deze bonnen. Eventuele onjuistheden vallen dan ook  buiten onze verantwoordelijkheid.

1.3.2. Bij betwisting of invraagstelling kan een kopie van deze bonnen worden opgevraagd door de klant.

1.4. DE FACTUUR

1.4.1 De factuur vermeld  ofwel de overeengekomen totaalprijs, ofwel de totaalprijs van alle geleverde diensten en goederen. Voor de facturen ( deels) in regie worden de hoeveelheden ingevuld a rato van de geleverde diensten en goederen.

1.4.2. De reeds betaalde voorschotten of aanbetalingen worden in mindering gebracht op de factuur.

1.4.3. De BTW is bepaald op 21%. In sommige gevallen is een verlaagd BTW-percentage mogelijk naar 6% . Hieronder treft U de correcte regeling aan voor de toepassing van dit BTW tarief aan  :


Reinigingswerken worden uitdrukkelijk uitgesloten van de toepassing van het tarief van 6% voor werken in onroerende staat aan privéwoningen ouder dan 10 jaar (tabel A, XXXI - XXXVIII, bijlage KB 20; Btw-handleiding nr. 144/2, 01.02.2015; aanschrijving nr. 6, 22.08.1986).

Voor werken die in feite verder gaan dan de gewone reiniging en die tot doel hebben de woning geheel of gedeeltelijk in goede staat te houden kan het BTW-tarief van 6% wel van toepassing zijn.

Het betreft hier werken zoals:

  • het afkrabben of het vernissen van parketvloeren;
  • de onderhoudswerken aan installaties voor centrale verwarming;
  • het vegen van schoorstenen;
  • het ontstoppen van riolen en leidingen;
  • het verwijderen van aanslag op gevels door zandstralen of op een andere wijze;
  • reinigingswerken die aan de uitvoering van een onderhoudswerk voorafgaan, bv. de reiniging van de te schilderen oppervlaktes.

Wanneer u het BTW-tarief van 6% toepast dient de klant een attest in te invullen en ondertekenen.

U dient zich dus strikt aan deze reglementering te houden. Zo deze voor U van toepassing is dient een bijgaande attest ondertekend terug bezorgt te worden gezien wij deze bij de factuur dienen te voegen ter controle van de BTW diensten. Tevens ontlast het BEL-GEM van iedere aansprakelijkheid betreffende de vaststelling van het BTW-

1.4.4. Zo de werken worden geannuleerd of stopgezet door omstandigheden andere dan overmacht of fout en van BEL-GEM zullen volgende kosten op de klant worden verhaald :

1.4.4.1 Bij de opruiming bepaald door een pakket :

- Betaling van de kosten van het  gekozen pakket  +

- Betaling van de eventuele gekozen extra's met uitzondering van ev. waarborgen

- Dit met een minimum van 250 €

- Onmiddellijk cash , via de betaalterminal of per overschrijving.

De klant ontvangt daarvan een factuur.

1.4.1.2. Bij de opruiming andere dan een pakket :

Gevolg gevend aan het gebeuren dient de klant het volgende en onder volgende voorwaarde te betalen :

- Betaling van de vaste kosten +

- vermeerderd met de verplaatsingsuren per man

- Betaling van de eventuele gekozen extra's met uitzondering van ev. waarborgen

- Dit met een minimum van 250 €

- Onmiddellijk cash , via de betaalterminal of per overschrijving.

De klant ontvangt daarvan een factuur.

1.5. DE BETALINGEN

1.5.1.  In alle gevallen zal een voorschot worden bepaald. Bij de pakketten bedragen deze het totaal van de gekende kosten excl de BTW, de mééruren, méérgewicht en eventuele andere kosten. Bij opruimingen die niet onder de “pakketten” vallen wordt door Bel-Gem het voorschot bepaald. Het voorschot bekrachtigt de overeenkomst.

1.5.2. Het overeengekomen voorschot dient betaald te zijn voor de aanvang der werken. Dit kan via bankoverschrijving of ter plaatse contant op via de aanwezige mobiele terminal.

1.5.3. Bij internationale verhuizingen dient een voorschot van 50% van het totaalbedrag per overschrijving betaald te worden.

1.5.4. De opruimers hebben het recht een betaling te vragen bij het einde der werken. Het gevraagde bedrag omvat alle kosten voor geleverde diensten en goederen . Deze  is voorlopig tot de eindafrekening. Te veel of te weinig betaling wordt bij de eindafrekening verrekend. Indien de klant weigert te betalen dan kunnen de opruimers steeds aanspraak doen op hun retentierecht voor zover aanwezig ; dwz dat er goederen en/of meubels zullen worden meegenomen door de opruimers . Deze kunnen dan enkel , na betaling per overschrijving en na afspraak kunnen worden opgehaald door de klant. de kostprijs van de verhuis wordt vermeerderd met de transport-, administratie- en stockagekosten en een forfaitaire boete van 125€.

1.5.5. De betaling van de factuur zoals omschreven in punt 1.4.1 dient, tenzij anders bepaald, te gebeuren binnen de 14 dagen.  Bij niet betaling wordt een herinnering gestuurd.

1.5.6. Indien aan deze herinnering geen gevolg gegeven wordt zal de klant per aangetekend schrijven , 21 dagen na factuurdatum, in gebreke worden gesteld. Deze administratieve handeling alsmede de brief, porto en andere kosten zullen bij het verschuldigde bedrag worden bijgerekend ten bedrage van 35€. Na betaling ontvang U daarvan een factuur.

1.5.7. Alle facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12% per jaar vanaf factuurdatum. De klant is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele schadevergoeding verschuldigd van 20% van het totale factuurbedrag met een minimum van 75€ en dit voor iedere factuur die niet betaald is binnen de 14 dagen na factuurdatum.

image-244776-4manmini.jpg

2. DE WERKEN

2.1. VOORBEREIDENDE WERKEN

Algemene regel : zo niet aan de nodige wettelijke verplichtingen is voldaan bij gebrek aan melding van de omstandigheden door klant aan Bel-Gem  dan kan deze laatste de werken stop zetten  of niet aanvangen. Evenwel zullen de vooropgestelde kosten op klant worden verhaald conform punt 1.4.4.

2.1.1. INNAME OPENBAAR DOMEIN

2.1.1.1. in sommige gevallen zullen de vrachtwagen/meubellift of andere zich op het openbaar domein moeten stallen. Daartoe dient een toestemming te worden verkregen bij de plaatselijke autoriteiten.

2.1.1.2. BEL-GEM vraagt deze vergunning elektronisch aan ( in sommige steden via het eagle-platform ) . BEL-GEM levert daartoe o.m. een situatie- en signalisatieplan. In sommige steden en gemeenten is de aanvraagtijd bepaald en kan het tot 16 dagen duren voor een toestemming kan worden verkregen. De kosten worden verhaald op de klant en staan expliciet vermeld op de factuur.

2.1.2. INNAME PRIVAAT DOMEIN

2.1.2.1. in sommige gevallen zullen de vrachtwagen/ladderwagen zich op privaat terrein moeten stallen. Het is principieel aan de klant daartoe schriftelijk toestemming te vragen. Indien dit niet tijdig gebeurt  en/of de toestemming werd niet verkregen dan kan de opruimfirma de opruiming annuleren . De klant zal alsnog de vooropgestelde kosten dienen te betalen conform punt 1.4.4.

2.1.3. VERGUNNING AUTOVRIJE ZONE’S

2.1.3.1. in sommige gevallen zullen de vrachtwagen/meubellift of andere zich in autovrije zones dienen te begeven. Daartoe dient een toestemming te worden verkregen bij de plaatselijke autoriteiten.

2.1.3.2. Bel-Gem vraagt deze vergunning elektronisch aan. De kosten worden verhaald op de klant en staan expliciet vermeld op de factuur.

2.1.3.3. In sommige gemeenten zijn tijdsvorken bepaald waarin mag geladen en gelost worden. Bel-Gem houdt zich strikt aan deze reglementering.


2.1.4. SIGNALISATIE

2.1.4.1. Voorbehouden parkeerplaatsen dienen te worden gesignaleerd ( parkeerverbod) minimum 24 uur op voorhand. Een lijst met de nummerplaten van daar geparkeerde voertuigen dient overgemaakt te worden aan de politie

2.1.4.2. bij plaatsname op de rijbaan/fietspad/voetpad dient extra signalisatie te worden aangebracht

2.1.4.3. In sommige steden/gemeenten kan en mag de signalisatie enkel door hun eigen diensten worden geplaatst ( bvb Antwerpen ) De kosten worden door ons betaald en op de klant verhaald.

2.1.4.4. In de overige gevallen voorziet Bel-Gem de nodige signalisatie. De kosten worden op de klant verhaald.

2.1.5. OBSTAKELS

2.1.5.1. Obstakels voor de woning zoals palen, terrassen, bomen, telefoon- of distributiekasten, verkeerstekens, voortuinen dienen aan Bel-Gem worden gemeld.

2.1.5.2. Dit is evenzo zo de verhuis vanop een binnenkoer dient te gebeuren. 

2.1.5.3. In sommige gevallen zal het nodig zijn rijplaten te voorzien. De klant kan op onze diensten beroep doen om deze te plaatsen. Zo deze ontbreken en er is geen andere mogelijkheid om de opruiming uit te voeren kunnen de opruimers de opruiming annuleren

2.2. DE UITVOERING

2.2.1. DE WERKUREN

2.2.1.1. m.b.t.de pakketten 1 t.e.m. 5 :

2.2.1.1.1 .De manuren( m.u.v. de bediener meubellift )  zoals voorzien in de pakketten 1 tem 5 starten op de plaats van het werk bij de klant en omvatten het opruimen, laden en transport en stoppen na het lossen op de recyclageplaats gelegen het dichts bij de klant. Voor de weg van het magazijn  naar de werf en van de recyclageplaats naar het depot  worden geen werkuren aangerekend

2.2.1.1.2. Er zijn thans 4 recyclageplaatsen . Deze zijn :

- MELS te HAMME ( OVL ) Industrieterrein Zwaarveld

- LVH te GENT Zeehaven, industrieterrein

- VAN DE VELDE te DENDERMONDE Appels

- CORNELIS te OOSTENDE ZANDVOORDE

2.2.1.1.3.  Er zijn 3 werkuren in de prijs ingerekend ongeacht of de opruiming onder de 3 uur ligt. De opruiming is gedaan na einde lossen op het recyclagepark ( ook al zijn de 3 uren nog niet om ).

2.2.1.1.4. Na het verstrijken van de 3 eerste uren  wordt er voor de verschillende modules respectievelijk 40€, 50€, 60€ of 70€ aangerekend per extra half uur. Na het verstrijken van dit half uur  wordt er opnieuw respectievelijk 40€, 50€, 60€ of 70€  bijgerekend etc.  Een begonnen half uur telt als een beëindigd half uur.

2.2.1.1.5. De manuren m.b.t. de bediener van de meubellift worden berekend zoals in de punten 2.2.1.1.3. en 2.2.1.1.4 met als tarief 90€ forfait en 25e per bijkomend half uur.

2.2.1.2. De werkuren m.b.t. alle andere opruimwerken :

2.2.1.2.1. De werkuren zijn deze die zijn berekend op het ogenblik van de aanmaak van de offerte. Tenzij anders vermeld zullen na het beëindigen der werken  de werkelijke werkuren in rekening worden gebracht a rato van de werkelijk geleverde prestatie met een minimum van de vermelde uren op de offerte.

2.2.1.3. Het aantal personeelsleden

2.2.1.3.1. Voor een GROTE opruiming met ladderlift dienen er steeds 4 opruimers te werken.  De klant staat in om zelf de hoeveelheid opruimers aan te vullen tot 4 indien hij er bvb maar 2 heeft ingehuurd. Zij moeten fysiek in staat zijn te helpen met het in- en uitladen van alle stukken en dienen steeds aanwezig te zijn. M.b.t. de regelmatigheid van de tewerkstelling van de personen tewerk gesteld door de klant treft de firma geen enkele verantwoordelijkheid. Het is aan de klant te zorgen dat deze regulier is ( zwartwerk/invaliditeit.ziekte etc ...)

2.2.1.3.2. In onderling overleg met de teamchef, indien niet voldoende eigen opruimers aanwezig zijn en indien de opdracht fysiek haalbaar is, kan met minder eigen opruimers worden gewerkt. Een toeslag van 35€ per uur zal worden aangerekend per ontbrekende persoon.

2.2.1.3.3. Bij het pakket 1  staat de klant zelf in voor alle handelingen en het personeel. Hij huurt in principe enkel het materiaal en de chauffeur voor de verplaatsing(en).

2.2.1.3.4. Voor de opruiming van zware, onhandige en niet demonteerbare stukken zijn 3 opruimers verplicht. Stukken vanaf 200 Kg vergen 4 opruimers. Stukken van méér dan 250 Kg worden principieel niet opgeruimd. In overleg kunnen ter zake oplossingen worden gevonden.

2.2.1.3.5. Bij de opruiming met ladderlift blijven 2 verhuizers steeds beneden bij de vrachtwagen. Zij bedienen en ontladen of laden de lift en stapelen het afval.

​2.2.1.3.6. Voor een KLEINE opruiming laten wij het gezond verstand van de klant primeren. In sommige gevallen kan hi of zij het zelf en/of is 1 opruimer voldoende. Hou wel rekening met de afstanden, hoogte en aard van het te transporteren afval.

2.2.1.3.7. Indien bij aankomst blijkt dat aan de voorwaarden inzake deze niet werd voldaan kan de opruiming worden geannuleerd . De klant zal alsnog de vooropgestelde kosten dienen te betalen conform punt 1.4.4.

2.2.2. DE WERKTIJDEN

2.2.2.1. Behoudens andere afspraken beginnen de opruimingen om 07:00Hr. Opruiminen  in de namiddag gepland starten tussen 12:00 en 14:00 Hr afhankelijk van de vorige opdrachten en omstandigheden. Latere aankomst door eender welke omstandigheid geeft geen recht op enige compensatie. Er is een middagshift voorzien van 00:30 minuten. Deze wordt niet in rekening gebracht van de klant. Behoudens andere afspraken worden de werkzaamheden ter plaatse gestopt om 16:30 Hr. De opruimers  werken steeds aan een constant, efficiënt en veilig tempo.

2.2.2.2. Wachttijden : De firma is niet verantwoordelijk voor wachttijden veroorzaakt door eender welke gebeurtenis ( verkeerd geparkeerde voertuigen, hindernissen, manifestaties  zelfs overmacht ) noch voor extra kilometers veroorzaakt door gelijkaardige omstandigheden. De kosten van deze vallen steeds ten laste van de klant.

2.2.2.3. Hevige weersomstandigheden ( winterse buien, hagel, sneeuw, erge vorst, hevige regen, storm, windvlagen , hittegolven , etc...) die het opruimen en/of het gebruik van de ladderlift  onmogelijk, moeilijk of onmenselijk maken leiden tot overmacht en geven recht tot het beëindigen van de opruiming. Het oordeel daartoe is aan de opruimers. Dit geeft geen recht tot enige compensatie ten voordele van de klant. De werkzaamheden zullen dan gewoon worden verder gezet op een latere tijdstip in navolging van de overeenkomst.

2.2.3. DE KILOMETERS

2.2.3.1. Pakket 1 : De eerste 25 km vanaf de exploitatiezetel zijn gratis. Alle méérkilometers worden verrekend aan 0.98€/Km

2.2.3.2. Pakketten 2 t.e.m. 5 : Alle kilometers tussen de werf en de afvalverwerkingsplaats zijn inbegrepen  met een maximum van 50 Km . De kilometers naar de werf zijn gratis tot 25 Km. De kilometers van de afvalverwerkingsplaats naar het depot zijn gratis. Alle méérkilometers worden verrekend aan 0.98€/Km

2.2.3.3. De meubellift : Het vervoer van de ladderlift geschiedt afzonderlijk aan 1,48€  de km gerekend. Er worden geen werkuren aangerekend.


2.2.4. AFVALVERWERKING en TRANSPORT

2.2.4.1. Voor elk aangeboden pakket is bepaald welke hoeveelheid afval ( per gewicht ) reeds in de prijs werd voorzien. Bij de pakketten 1 is dit geen, pakket 2 is dit 100 Kg, pakket 3 is dit 200 Kg, pakket 4 is dit 300 Kg en pakket  is dit 400 Kg. Bij de overschrijding van deze hoeveelheden zal het verschil in rekening worden gebracht a rato van 0.56€ per Kg.

2.2.4.2. Het in rekening gebrachte afvalgewicht voor alle andere offertes zijn steeds de totaliteit van de effectieve afgeleverde gewichten zoals vermeld op de weegbonnen. De gewichten op de offertes zijn de geschatte gewichten die zijn berekend op het ogenblik van de aanmaak van de offerte en zijn niet binden. Tenzij anders vermeld zal na het beëindigen der werken  het werkelijk verwerkte gewicht in rekening worden gebracht à rato van 0.56€/Kg

2.2.4.3. het gebruik van de huislift indien nodig gebeurt steeds onder verantwoordelijkheid van de klant. Indien toestemming dient te worden gevraagd dan dient de klant daarvoor in te staan. Soms bestaat er verplichting om voorzorgsmaatregelen te treffen ter bescherming van de wanden. Dit valt evenzeer onder verantwoordelijkheid van de klant.

2.2.4.4. Piano's, brandkasten , zonnebanken en voorwerpen van uitzonderlijk gewicht en/of grootte worden niet opgeruimd, tenzij onderling overeengekomen en tegen een vooraf te bepalen méérprijs. Grote en zware en onhandige voorwerpen zoals wasmachines, droogkasten fornuizen, koelkasten, zonnebanken worden niet uit kelders of vanop zolders gehaald. In overleg kunnen ter zake oplossingen worden gevonden.

2.2.4.5. KGA ( Klein Gevaarlijk Afval) , Chemische producten en autobanden : De aanwezigheid van deze dient vooraf gemeld. Deze maken geen deel uit van het gemend afval . Deze worden opgeruimd tegen afzonderlijke vergoeding. Dergelijk afval kunt U beter zelf naar een containerpark brengen voor enkele euro's. Asbesthoudende producten  alsook nucleair afval worden niet ontruimd.

2.2.4.6. Het laden van containers is aan een aantal regels onderworpen

2.2.4.6.1.  De inhoud van de container mag de rand van de container nooit overschrijden. Zo dit wel het geval is wordt de hoeveelheid als het begin en een nieuwe container aangerekend.

2.2.4.6.2. Een begonnen tot niet volledig volle  container wordt als een volle container gerekend

2.2.4.6.3. Zo de inhoud van de container niet overeen komt met de vooropgestelde soort afval voor deze container ( bvb hout en gemengd afval )  zal d evolledige containers worden verrekend als deze met de duurste afvalverwerking

2.2.4.6.4. Zo de container is gecontamineerd met KGA, asbest of andere zal ook bij deze de volledige inhoud worden verrekend als deze met de duurste afvalverwerking.

2.2.4.6.5. Het afvalgewicht van de inhoud van de containers voor Gemend afval ( huisraad, meubels etc ) is bepaald. Deze bedragen 100 Kg per 1m³ , dwz dat in een container van 20m³ normaliter 2000 Kg wordt geladen. Wordt dit gewicht overschreden dat wordt het verschil in rekening gebracht aan 0.56€/Kg ( 560€ de Ton )

2.2.4.7. Onze meubellift  rijkt normaliter t.e.m. de 3de  verdieping.  Vanaf verdieping 4 dient de ladderlift dichtbij de gevel te staan om de stabiliteit te waarborgen . Een voortuin, pad, of wat dan ook kan daartoe een hindernis vormen. Indien dit het geval is, tevens voor hogere verdiepingen, gebruiken wij een externe partner. Indien dit niet werd gemeld kan de opruiming worden geannuleerd. Evenwel zullen de vooropgestelde kosten op klant worden verhaald conform punt 1.4.4.

2.2.4.8. Normaliter worden alle plaatsen borstelschoon achter gelaten. BEL-GEM biedt ook een professionele reinigingsdienst aan (schuren, dweilen, uitkuisen kasten, ramen lappen binnen, kuisen sanitaire plaatsen en toestellen )

2.2.4.9. BVBA BEL-GEM houdt zich het recht voor de wijze van afvaltransport te wijzigen, evenwel dient deze minstens evenwaardig te zijn als deze aangeboden op de offerte en mag dit geen extra kosten ten laste van de klant met zich mee brengen.

image-244775-verzekering.jpg

3. NA DE WERKEN

3.1. Na de opruiming controleert de klant de toestand en tekent hij voor de goede uitvoering op de ondertekende overeenkomst . Hierbij bevestigt hij het regulier verloop van de opruiming en is hij akkoord met de staat van de gepresteerde diensten  en vervalt de aansprakelijkheid van de opruimers. Doet de klant dit niet als gevolg van afwezigheid of als gevolg van zijn mondeling akkoord met het resultaat van de geleverde diensten dan ook bevestigt hij het regulier verloop van de opruiming en is hij akkoord met de staat van de gepresteerde diensten  en vervalt de aansprakelijkheid van de opruimers.

3.2. Schade

3.2.1. De klant dient zijn goederen, het gebouw en alle andere zaken zelf te controleren op mogelijke beschadigingen en dit in aanwezigheid van de opruimers.

3.2.2. Klachten dienen steeds dezelfde dag schriftelijk of per mail gemeld te worden. De eventuele schade dient gespecifieerd te worden op de overeenkomst. De firma verbindt zich de eventuele klacht correct en conform de reglementering te behandelen.

3.2.3. Volgende zaken worden uitgesloten van enige verzekering :

- Alle werkzaamheden m.b.t. pakket 1. Er wordt immers slechts een vrachtwagen met bestuurder geleverd.

- Schade als gevolg aan de weersomstandigheden ( bvb openwaaiende deuren, vensters, waterschade,…)

- Schade veroorzaakt door eigen opruimers van de klant of schade veroorzaak door de eigen opruimers samen met het personeel van Bel-Gem.  De verantwoordelijkheid kan immers niet worden bepaald.

- Krassen veroorzaakt bij het ontruimen, deze kunnen immers al aanwezig zijn geweest.

- Schade als gevolg als gevolg van de slechte staat of kwaliteit van de ramen, , gevel, balkon- en raamrelingen of de wankelige bevestiging dezer.

- Schade aan normale goederen die stuk gaan ten gevolge van hun slechte kwaliteit vallen niet onder de verzekering.

- Schade door de opruimfirma toegebracht aan de trap, traphal  . Het is de opruimfirma niet toegelaten de goederen via de trap te transporteren en dit wordt dan ook niet gedaan. Indien blijkt dat toch goederen via de trap dienen worden getransporteerd dan is dit op verantwoordelijkheid van de klant. Normaliter dient de meubellift te worden ingezet.

3.2.4. Zo er schade is waarvoor onze firma  aansprakelijk is dan wordt de schadevergoeding beperkt tot 100€ per m³ afgevoerd afval  minus 250€ vrijstelling ten laste van de klant per opruimopdracht

3.2.5. In geval van betwisting – na niet verzoening – zijn enkel het Vredegerecht van het kanton DENDERMONDE en de Rechtbanken te DENDERMONDE.